• Polityka bezpieczeństwa

1. Przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep.centrum-ws.pl

2. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Wiesław Sacharski z siedzibą w Ostrołęce, ul. Targowa 39G, kod pocztowy 07-410, NIP: 758-000-35-61, REGON: 550325532, email: administrator@centrum-ws.pl

3. Kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych - Artur Babik, tel. 793-131-668, email: artur@babik.com.pl

4. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez Centrum Wiesław Sacharski, a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

5. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Centrum Wiesław Sacharski Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z nami w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres administrator@centrum-ws.pl
- telefonicznie (29) 766-42-22

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Centrum Wiesław Sacharski, ul. Targowa 39G, 07-10 Ostrołęka

6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

7. Klienci mogą przeglądać asortyment sklep internetowego sklep.centrum-ws.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

9. Dane Klienta będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie z tym, że dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

10. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług IT, operator systemów płatności elektronicznych. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

11. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji podanych przez nich danych osobowych w zakładce „Moje Konto --> Twoje konto” odnośnik „Edycja danych”. Klient może je samodzielnie edytować i usuwać.

13. Klient po zalogowaniu ma możliwość pobrania pliku (XML) zawierającego historię wszystkich danych klienta przechowywanych w sklepie. Plik jest dostępny dla klientów po zalogowaniu poprzez menu Moje konto -> Twoje konto.

14. TrafficWatchdog

Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowaną przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (GDPR art. 6 ust. 1 lit. f) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google.

 

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

15. Google reCAPTCHA v.3

Strona wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl